EPOTECH FLOORING OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED

EpoTech Flooring OÜ  on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule
usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud
privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist,
avaldamist, edastamist ja talletamist.

Sisukord

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on EpoTech Flooring OÜ teavet või teave,
millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust
Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on EpoTech Flooring OÜ Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab EpoTech Flooring OÜ
Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav
toiming. Näiteks: Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja
väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine,
kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute
teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada
EpoTech Flooring OÜ teenuseid.
1.6. Leping on EpoTech Flooring OÜ Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu
leping.
1.7. Veebileht www.epotech.ee on EpoTech Flooring OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab EpoTech Flooring OÜ veebilehte.
1.9. Teenused on igasugused EpoTech Flooring OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.10. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja
seadmesse.
1.11. Müügikanalid on EpoTech Flooring OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga
suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post,
telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed
reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.12. Tooteportfell on EpoTech Flooring OÜ erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on
kättesaadav veebilehelt www.epotech.ee
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse
mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. EpoTech Flooring OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 16264089 asukohaga Kadaka pst
146/2-35 Tallinn
2.2. Isikuandmeid võib EpoTech Flooring OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes
nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik EpoTech Flooring OÜ töötajad ja
koostööpartnerid, kellel on kokkupuude EpoTech Flooring OÜ valduses olevate
Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid
privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. EpoTech Flooring OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest,
õigustest ja vabadustest.
3.2. EpoTech Flooring OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille
puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis
demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. EpoTech Flooring OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid,
toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev
alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil
oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning
õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega
vastuolus.

3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on
võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast
ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte
tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid
töödeldakse. See tähendab, et juhul kui EpoTech Flooring OÜ soovib hoida Isikuandmeid
kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib EpoTech
Flooring OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul,
mille on EpoTech Flooring OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab EpoTech
Flooring OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni
nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis
tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku
Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades
mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. EpoTech Flooring OÜ omab nii
ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud
töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased
tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. EpoTech Flooring OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt EpoTech Flooring OÜ avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti
aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja EpoTech Flooring OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid
Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt
Veebilehel veedetud aeg);
4.1.5. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.6. EpoTech Flooring OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte
raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. EpoTech Flooring OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb EpoTech Flooring OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides,
ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul
lähtub EpoTech Flooring OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest
küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja
lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise
avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja

ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab EpoTech Flooring OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks
ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest
tuleneval alusel Töötleb EpoTech Flooring OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat
hindamist, tuvastamaks, et EpoTech Flooring OÜ’il on õigustatud huvi, mille alusel
Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega.

 

Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel

eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt
vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete
kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja

personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad
identifikaatorid ja Isikuandmed. EpoTech Flooring OÜ kasutab kogutavaid andmeid
veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks,
parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse
analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate
korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud

turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites,

Veebilehtedel;

5.3.6. Teeninduse monitooring – EpoTech Flooring OÜ võib salvestada nii enda asukoha
ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti

teavet ja muid toimingud, mis EpoTech Flooring OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid

salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning
Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks

võetavad meetmed;

5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb EpoTech Flooring OÜ Isikuandmeid
seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside
rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või

rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks
Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab

EpoTech Flooring OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

5.1. EpoTech Flooring OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb EpoTech Flooring OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides,
ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul
lähtub EpoTech Flooring OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest
küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja
lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise
avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja
ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab EpoTech Flooring OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks
ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest
tuleneval alusel Töötleb EpoTech Flooring OÜIsikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist,
tuvastamaks, et EpoTech Flooring OÜ’il on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete
Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel

eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt
vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete
kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja

personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad
identifikaatorid ja Isikuandmed. EpoTech Flooring OÜ kasutab kogutavaid andmeid
veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks,
parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse
analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate
korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud

turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites,

Veebilehtedel;

5.3.6. Teeninduse monitooring – EpoTech Flooring OÜ võib salvestada nii enda asukoha
ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti
teavet ja muid toimingud, mis EpoTech Flooring OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid

salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning
Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks

võetavad meetmed;

5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb EpoTech Flooring OÜ Isikuandmeid
seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside
rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või

rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks
Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab

EpoTech Flooring OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.
6.1. EpoTech Flooring OÜ teeb koostööd isikutega, kellele EpoTech Flooring OÜ võib
edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh
Isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks:
postiteenust vahendavad või osutavad isikud, IT partnerid, võlgade sissenõudmisteenuse
osutajad, maksehäireregistrid, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt EpoTech Flooring OÜ juhistele ning
kehtiva lepingu alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. EpoTech Flooring OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja.
Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks
parimaid praktikaid ning vastavalt EpoTech Flooring OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. EpoTech Flooring OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas
tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete
kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab EpoTech
Flooring OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning
tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib EpoTech Flooring
OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud moel Andmekaitse Inspektsiooni ja
Andmesubjekti otse.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

8.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
8.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada EpoTech Flooring OÜ oma soovist nõusolek
Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
8.1.2. EpoTech Flooring OÜ antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja
all olevalt lingilt.
8.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

8.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud
Isikuandmete kohta.
8.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate
Isikuandmete koopiale.
8.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
8.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et
Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
8.2.4.1. Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda EpoTech Flooring OÜ lojaalsusprogrammis,
kuna klient ei ole enam tuvastatav.
8.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib muuhulgas juhul, kui
Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab
Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist
ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui
isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete
kustutamist.
8.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete
Töötlemine on seaduspärane.

9. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1. Õiguste teostamine:
9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või
kaebuse ilmnemise korral pöörduda EpoTech Flooring OÜ poole e-posti teel
info@epotech.ee
9.2. Kaebuste esitamine:

9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega EpoTech Flooring OÜ poole,
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete
Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel
aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

10. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

10.1. EpoTech Flooring OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste
Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis
talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või
muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid
andmeid töödelda.
10.2. EpoTech Flooring OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada Teenuse
osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse
kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust Kliendile mugavamaks; informeerida
Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja
tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada
veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid
kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste
fikseerimiseks.10.3 Kasutame oma e-poe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks
unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.
10.3. EpoTech Flooring OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis
kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe
korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse Külastajale sobilike materjalide
edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu
veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad EpoTech Flooring OÜ partnerite
Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist EpoTech Flooring OÜ ei kontrolli, seega nende
küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
10.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna
teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui Külastaja ei soovi veebilehel küpsiste
kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada
privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja
teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt:

Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer
10.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult
lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale täies ulatuses saadaval ning võib
esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega.
Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on
Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja
selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

11. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

11.1. EpoTech Flooring OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest
dokumentidest, kordadest, juhistest:
11.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise
eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad
Töötlemise alused;
11.1.2. EpoTech Flooring OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise
põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida EpoTech Flooring OÜ rakendab
selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena;
11.1.3. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused,
mida EpoTech Flooring OÜ kasutab.

12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

12.1. EpoTech Flooring OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
12.1.1. EpoTech Flooring OÜ’iga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil
info@epotech.ee

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

13.1. EpoTech Flooring OÜ’il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi.
Muutmisest teavitab EpoTech Flooring OÜ’ Andmesubjekte www.epotech.ee
koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama EpoTech Flooring OÜ’i
veebilehte www.epotech.ee olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et pakkuda teile kõige asjakohasemat kogemust. Klõpsates nupul "nõustu", nõustute KÕIGI küpsiste kasutamisega.